רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוקי עזר קדימה צורן

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חוק העזר לאיכות הסביבה
2.
צו חתום המועצה המקומית עבירות קנס תיקון התשע"ח-2018
3.
קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי-917
4.
חוק עזר העמדת רכב לשירותי גרירה למועצה
5.
חוק עזר היטל שמירה
6.
חוק עזר לדוגמא החזקת מקלטים
7.
כתב הסמכה לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב )
8.
כתב הסמכת פקח לפי חוקי עזר קדימה צורן
9.
כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה - צורן העמדת רכב וחנייתו התשע"ב 2011
10.
צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002
11.
קדימה צורן החלת חוקי עזר על הרשות המאוחדת התשעד 2014
12.
חוק עזק לקדימה צורן (העמדת רכב וחנייתו) התשעג 2013
13.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו התשעג 2013
14.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו - פרסום ברשומות התשעג 2013
15.
מה צורן שטחים ציבוריים פתוחים התשעא 2010
16.
קדימה צורן שילוט התשע 2010
17.
קדימה צורן תיעול התשע 2010
18.
קדימה צורן סלילת רחובות התשע 2010
19.
צורן אגרת שירותי שמירה התשסב 2002
20.
קדימה צורן רוכלים התשסא 2000
21.
קדימה שירותי שמירה התשנט 1999
22.
קדימה הסדרת השמירה התשנב 1992
23.
קדימה צורן הצמדה למדד התשמב 1982
24.
קדימה צורן אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים תשלו 1976
25.
קדימה עגלות תשלב 1972
26.
קדימה צורן אגרת תעודת אישור תשכט 1969
27.
קדימה צורן פתיחת בתי עסק וסגירתם התשכט 1969
28.
קדימה צורן הריסת מבנים מסוכנים תשכח 1968
29.
קדימה רישיונות לאופניים תשכז 1967
30.
קדימה צורן קביעת לוחיות מספר בבניינים התשיב 1952
31.
חוק עזר לקדימה צורן )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים(, התשע"ו- 2016
32.
הסמכות הפקחים לענין קנסות כלבים על פי חוק העזר