רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2016

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבה מיום 20.12.16- סופי לאחר תיקונים מיום 14.2.17
2.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין מיום 1.11.2016
3.
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 25.10.16
4.
פרוטוקול חתום 13/09/2016
5.
פרוטוקול ישיבה מספר 2016027 לתאריך ישיבה מיום 4.9.16
6.
פרוטוקול ישיבה מספר 2016207 לתאריך ישיבה מיום 4.9.16
7.
פרוטוקול מליאה מיום 16.8.2016
8.
סיכום החלטות חתום 02082016 - כולל תבחינים להקצאת קרקעות
9.
פרוטוקול מליאה לא מן המנין מיום 26.7.16
10.
פרוטוקול לא מן המנין מליאה מיום 12.7.16
11.
פרוטוקול מליאה לא מן המנין מיום 5.7.16 -חתום דוח מבקר המועצה 2015
12.
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המנין מיום 29.6.16
13.
פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המנין נוסח לחתימה 29/6/16 מתוקן מליאה 12072016
14.
פרוטוקול מליאת המועצה מן המנין מיום 19.6.16 חתום
15.
פרוטוקול מליאת המועצה לא מן מיום 31.5.16 חתום
16.
פרוטוקול מליאה מן המנין מיום 17.5.16 חתום
17.
פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המנין מיום 1.5.16
18.
פרוטוקול מליאת המועצה מן המנין מיום 12.4.16
19.
פרוטוקול מליאת המועצה מן המנין מספר 3 מיום 08/3/2016
20.
מן המניין ישיבת מליאת המועצה 9/2/2016
21.
מן המנין מיום 9.2.16 פרוטוקול מליאת המועצה
22.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המנין מיום 12.1.16
23.
לא מן המניין מס 1.2016 5/01/2016