רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

נסיון

השירות כרוך בתשלום בהתאם לסוג הבדיקה המבוקש ואפשרי לביצוע אחת לשנה.

כפר ברא

בדיקת איכות מים נעשית ב- 7 נקודות דיגום.

תדירות דיגום-  פעם בחודש.

סוג נקודה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

רשת אספקה

91

91

 

91

סה"כ  

91

91

 

91

סוג נקודה

מספר בדיקות כימיות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

רשת אספקה – עכירות +כלור

91

91

 

91

רשת אספקה - מתכות

1

1

 

1

רשת אספקה - טריהלומתנים

1

1

 

1

רשת אספקה - פלואוריד

3

3

 

3

סה"כ  

96

96

 

96

 

חשוב לדעת:

מיתב מבצעת פעם בשנה ניקוי וחיטוי של מאגרי מים הנמצאים ברשות התאגיד, בהתאם לתקנות בריאות העם (מערכות בריכות למי שתייה), התשמ"ג -1983

עפ"י ת"י 1525 והנחיות המפורסמות באתר משרד הבריאות.

על פי משרד הבריאות, בנייני מגורים חייבים לבצע ניקוי וחיטוי של מאגרי המים הפרטיים אחת לשנה על מנת למנוע זיהום המאגר ולשמור על איכות המים המגיעים לבתי התושבים.

מידע נוסף אודות תוצאות בדיקות מפורטות, הנחיות והמלצות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת:http://www.health.gov.il

לבקשת צרכן, התאגיד מבצע בדיקת איכות מים ברשת הפרטית, בבית הצרכן.