דלג לתוכן

וועדות רב מקצועיות

וועדות רב מקצועיות

פנייה לוועדה רב מקצועית תתבצע על ידי אחד מהגורמים הבאים:
הצוות החינוכי-מקצועי
גורמי רווחה
הורי הילד
את הפניה לוועדה, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש להעביר ליו"ר ועדת השילוב (המפקחת על גני הילדים / מנהל בית הספר או מי מטעמם)

יישום המלצת ועדה רב מקצועית
במידה והוחלט כי התלמיד זכאי לקבלת תמיכה מתוקף תכנית השילוב, מתכנס צוות בין מקצועי אשר כולל את צוות בית הספר ,הורים והילד, לצורך בניית תכנית לימודים יחידנית (תח"י), אשר תתאים לצרכיו וליכולתו של התלמיד והיקף התמיכה המשולב (למעט סייעת), ייקבע בדיוני הצוות הבין-מקצועי, אשר כולל אנשי מקצוע מתחום הטיפול, החינוך, הייעוץ והאבחון.

הגשת ערר
הורים המעוניינים לערער על החלטת ועדה רב מקצועית זכאים להגיש ערר למדור חינוך מיוחד, אשר תזמן דרך משרד החינוך ועדת זכאות ואפיון לדון בערר.

אופן הגשת הערר:
את כל הטפסים שהוגשו לוועדה רב מקצועית יש להגיש למדור חנ"מ, בצירוף מכתב המנמק את הסיבות להגשת הערר.

יש להגיש מסמכים קבילים נוספים לפי הצורך.

מדור חינוך מיוחד יזמן את ההורים לוועדת זכאות ואפיון שתדון ותחליט בעניין ערר.

תלמיד אשר יקבל זכאות על פי ועדה רב מקצועית ,הנהלת בית הספר תכנס וועדה רב מקצועית אחת לשנה בעניינו, בנוכחות הורי התלמיד ואנשי הצוות הרלוונטיים, ותידון בהמשך מתן הסיוע על פי צרכי התלמיד העדכניים.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא סייעות החינוך המיוחד

דילוג לתוכן The Butterfly Button