דלג לתוכן

הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור

מבקרת המועצה המקומית קדימה צורן, משמשת גם כממונה על תלונות הציבור ופועלת על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח 2008, המסדיר את הנושאים בהם על הממונה לטפל ואת דרך הטיפול הנדרשת. לצפייה בחוק ראו כאן.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה, או על ממלא מקום ברשות המקומית ובלבד שהתקיימו בו שני אלה:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

 

הטיפול בתלונות נעשה בשני מישורים: במישור הפרטני – סיוע ככל הניתן לפונה בבעיה לשמה פנה, ובמישור המערכתי – ביצוע פעולות ללמידה ולהפקת לקחים, במטרה למנוע תקלות עתידיות. פעולות אלה מסייעות למועצה המקומית להשתפר ולהתייעל כל העת.
כל תלונה נבדקת באופן מעמיק, מקצועי וללא משוא פנים, תוך הישענות על עיקרון השוויון והצדק.

בכל שנה מוגש לראש המועצה ולוועדת ביקורת דוח שנתי המסכם את הפעילות בתחום תלונות הציבור, והוא נדון במליאת המועצה .הדוח מתפרסם לציבור באתר.

ראוי לציין, כי הממונה על תלונות הציבור אינו משמש כתחליף לממלאי התפקידים השונים במועצה מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים, ומשכך אינו מהווה ערוץ לפניה ראשונית של המתלונן. בכפוף לאמור, טיפול הממונה על תלונות הציבור מותנה בכך שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו.
במקרה של פניה ראשונית הנוגעת לעבודת המועצה, יש להפנותה ליחידה הרלוונטית או למוקד שירות לתושב הפועל 24/7 בטלפון: 09-8902-999 או בווטסאפ 054-8081587
או בדוא"ל:  Moked@kadima-zoran.muni.il  

כמו כן, בהתאם לדין, לא יהיה בירור בתלונות אלה:

  1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  2. תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
  4. תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
  5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור;
  6. תלונה שעבר שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה.

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן