דלג לתוכן

תפקיד המבקר

תפקיד המבקר

תפקיד המבקר

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר המועצה נקבעו בפקודת המועצות המקומיות ובפקודת העיריות. חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47), התשס"ז -2007 קבע, בין היתר, כי הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בעבודת מבקר הרשות, יחולו גם על מבקרי מועצות מקומיות.

מבקר המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים אשר המועצה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

ואלה הם תפקידי המבקר:

  1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  4. לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 

הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי, זאת כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית. עם זאת, הביקורת הפנימית היא חלק מהארגון ולמען הארגון והיא כלי שמסייע להנהלת הרשות המקומית להשיג את יעדיה.

חשוב לציין, כי המבקר אינו גוף ביצוע ברשות ותפקידו הבלעדי הוא להתריע על ליקויים העולים מהנושאים הנבדקים. האחריות לטיפול בליקויים וההחלטה בנושא יישום ההמלצות מוטלת על ההנהלה הבכירה של הרשות.

התוצר הסופי של עבודת הביקורת הוא דוח הביקורת. הדוח כולל את ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות. לאחר קבלת התייחסות המבוקרים לטיוטת הדוח, ועם השלמתו, הדוח מועבר לראש המועצה ולוועדת ביקורת, ונדון במליאת המועצה. לאחר הדיון במליאה מתפרסם הדוח לציבור.

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן