דלג לתוכן

מבקרת המועצה

מבקרת המועצה

מבקרת המועצה המקומית: דקלה נדב.
תפקידיה, סמכויותיה ודרכי עבודתה של מבקרת המועצה נקבעו בפקודת העיריות, בפקודת המועצות המקומיות ובצו המועצות המקומיות.
מבקרת המועצה מופקדת, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים אשר המועצה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

ואלה הם תפקידי המבקרת:

  1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  4. לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 

הוראות החוק מקנות למבקרת המועצה מעמד עצמאי, זאת כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, תוך שמירה על האינטרס הציבורי. לצד זאת, הביקורת הפנימית היא חלק מהארגון והיא כלי שמסייע להנהלת הרשות המקומית להשיג את יעדיה.

חשוב לציין, כי הביקורת אינה גוף ביצוע ברשות המקומית ותפקידה הבלעדי הוא להתריע על ליקויים העולים מהנושאים הנבדקים ולהמליץ המלצות לשיפור. האחריות לטיפול בליקויים וההחלטה בנושא יישום ההמלצות מוטלת על ההנהלה הבכירה של הרשות.

להרחבה ראו כאן נוהל עריכת ביקורת פנים.

דילוג לתוכן The Butterfly Button