דלג לתוכן

עריכת שינויים בעסק

עריכת שינויים בעסק

עריכת שינויים בעסק

  • בעל העסק ידווח למחלקת רישוי עסקים לפחות שלושה חודשים מראש על כל שינוי מתוכנן בעסק העלול להשפיע על הסביבה או על מידת עמידת העסק בתנאי הרישיון שניתנו לו.
  • היה ומוסיפים לעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) יש להגיש בקשה נוספת לרישיון לאותם סוגי עיסוק ויחולו עליהם כל התנאים לעסקים מסוגם.
  • במידה ונערכים שינויים מבניים בעסק לאחר הגשת הבקשה לרישיון, יש לקבל היתר מראש לעריכת שינויים אלו על פי חוק התכנון והבניה, ככל ונדרש היתר כאמור. בכל מקרה, בין אם נדרש היתר בניה ובין אם לא, יש לדווח על השינויים מיידית למחלקה לרישוי עסקים. המחלקה לרישוי עסקים תודיע לבעל העסק באם נדרשת הגשת בקשה חדשה לרישיון.

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן