דלג לתוכן

פיצול דירה – מדיניות המועצה

פיצול דירה – מדיניות המועצה

פיצול דירה – מדיניות המועצה

בקשה לפיצול יחידת דיור צריכה להיות מוגשת לועדה המרחבית לתכנון ולבניה שרונים, הבודקת את עמידת הבקשה בתנאים הקבועים בסעיף 147(י) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

במידה והועדה המרחבית אישרה את עמידת הבקשה בתנאי הסעיף

מדיניות המועצה המקומית קדימה צורן היא להמליץ על הבקשה ובלבד שטרם מוצתה מכסת יחידות הדיור הניתנת להוספה מכוח ס' 147(י).

דילוג לתוכן The Butterfly Button