דלג לתוכן

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

לכבוד

תושבי מועצה מקומית קדימה-צורן

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות*

שם מועצה מקומית: קדימה-צורן

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023 ), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא 13.

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות המועצה המקומית ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;

יום חמישי, ו' בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023 ), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

 

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית בכתובת (לציין מיקום מדויק)   במשרדי המועצה המקומית קדימה-צורן, ברחוב הרצל 1.

 

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

 

חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

במשרדי המועצה המקומית קדימה-צורן, ברחוב. הרצל 1, במשרדו של מר רועי איצקוביץ, מנהל מחלקת תיאום ובקרה, חדר מס …. רחוב הרצל 1 המועצה המקומית קדימה צורן, טל- …. ………………..052-8379363…….

 

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריך שיתואם מולו בדוא"ל yehudat@knesset.gov.il, או בטל' 050-6211838.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

 

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה ב-31/10/23 הוא 13, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ-5 מועמדים ולא יותר מ-26 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית* הוא 16995, מספר התומכים של רשימת    מועמדים חייב להיות לא פחות מ-200 בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ-510 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים בקדימה-צורן הוא 23552 סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות  הוא 9,000.00 ₪ וזאת בהתאם ל38א לחוק הבחירות. העירבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 9,000.00 ₪ התאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה.

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-40 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 21.9.2023.

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965, ביום 22 באוקטובר 2023  בין השעות** 14:00-16:00 במקום: משרדי המועצה המקומית קדימה-צורן.

ביטול התקשרות כאמור, תימסר למנהל הבחירות אישית בכתב חתומה ביום ח' בחשוון (23.10.2023), בתיאום טלפוני מולו.

הודעות כאמור יוגשו על גבי הטפסים כפי שנקבעו בתקנות.

תאריך      21/8/23                                                          מנהל/ת הבחירות      יהודה תמר

 

** הערה למנהל הבחירות: עלייך לציין במודעה לפחות שעתיים.

 

להורדת המסמך המלא לחצו כאן

דילוג לתוכן The Butterfly Button