דלג לתוכן

מכרז 2/2020

מכרז 2/2020

מכרז 2/2020

הודעה בדבר עדכון מסמכי מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שלהלן למועד בלתי ידוע

מכרז 2/2020 מתן שירותי תנועה ותחבורה מסמך הבהרות 3

מכרז פומבי מס 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה

מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה מועד אחרון להגשת הצעות 17/5/2020

מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קדימה צורן – מכרז 2/2020 מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז פומבי מס' 02/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה עבור המועצה המקומית קדימה צורן

דילוג לתוכן The Butterfly Button