דלג לתוכן

הודעה על הנחת תוכנית הניקוז "נחל קדימה 8-14422"

הודעה על הנחת תוכנית הניקוז "נחל קדימה 8-14422"

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח- 1957, כי במשרדי רשות הניקוז שרון (להלן – רשות הניקוז) הונחה
תוכנית הניקוז "נחל קדימה 8-14422" (להלן – התוכנית) והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של רשות הניקוז www.rnsharon.org.il

התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

דילוג לתוכן The Butterfly Button