דלג לתוכן

מאגר יועצים/ספקים

מאגר יועצים/ספקים

מאגר יועצים/ספקים

אנו פותחים לרישום נוסף את מאגר היועצים ואת מאגר הספקים שלנו לצורך ביצוע התקשרויות בהתאם להוראות כל דין.

המאגרים יעודכנו אחת לתקופה על ידי ועדת ההתקשרויות וועדת המכרזים בהתאמה.

ספקים/קבלנים/יועצים אשר נרשמו למאגר והתקבלו אינם נדרשים להגיש בקשה נוספת – ניתן לראות את הרשימות המלאות המעודכנות בעמוד הבקשה להצטרפות לרשימה.

מציעים שהצעתם נדחתה (לא מסיבות של תנאי סף) מוזמנים להגיש מחדש.

 

הצטרפות למאגר הספקים
הצטרפות למאגר היועצים 
מאגר יועצים מאושר

The Butterfly Button